What Is My IP:
🇺🇸 54.80.249.22

L-Ukrainka.name

Domain Summary

Domain Namel-ukrainka
Global Traffic Rank364,939
Estimated Visitors4,000 / Day
Estimated Page Impressions8,000 / Day
Domain Creation Daten/a
Domain Agen/a
IP Address
  • 79.125.23.245
Web Server Location🇮🇪 Ireland
Updated:

Frequently Asked Questions (FAQ)

What are L-Ukrainka.name's nameservers?

DNS for L-Ukrainka.name is provided by the following nameservers:
  • ns1.1domain.name
  • ns2.1domain.name
  • ns3.1domain.name
  • ns4.1domain.name

Who is the registrar for the L-Ukrainka.name domain?

The domain has been registered at PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

What is the traffic rank for L-Ukrainka.name?

L-Ukrainka.name ranks 364,939 globally on Alexa.

How many people visit L-Ukrainka.name each day?

L-Ukrainka.name receives approximately 4,000 visitors and 8,000 page impressions per day.

From which countries does L-Ukrainka.name receive most of its visitors from?

L-Ukrainka.name is mostly visited by people located in Ukraine, the Netherlands and Germany.

What IP address does L-Ukrainka.name resolve to?

L-Ukrainka.name resolves to the IPv4 address 79.125.23.245.

In what country are L-Ukrainka.name servers located in?

L-Ukrainka.name has servers located in Ireland.

What webserver software does L-Ukrainka.name use?

L-Ukrainka.name is powered by "nginx/1.10.3 (Ubuntu)" webserver.

Domain WHOIS Record

Domain Namel-ukrainka.name
Domain Extensionname
Top-Level Domain (TLD).name
TLD TypeRestricted Generic Top-Level Domain (gTLD)
RegistrarPDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Domain Status
  • clienttransferprohibited
.name Sponsoring OrganisationVeriSign Information Services, Inc.
.name WHOIS Serverwhois.nic.name
.name Registry URLhttp://www.nic.name Visit http://www.nic.name

IP Address and Server Location

🇮🇪 Dublin, IE

LocationDublin, Leinster, Ireland
Latitude53.3338 / 53°20′1″ N
Longitude-6.2488 / 6°14′55″ W
TimezoneEurope/Dublin
Local Time
IPv4 Addresses
  • 79.125.23.245

Website and Web Server Information

Website TitleÅíöèêëîïåä³ÿ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè - ãîëîâíà ñòîð³íêà
Website DescriptionÄàíèé ïðîåêò ìຠíà ìåò³ äàòè âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî Ëåñþ Óêðà¿íêó. ³í ì³ñòèòü ïîâíå ç³áðàííÿ ¿¿ îðèã³íàëüíèõ òà ïåðåêëàäíèõ òâîð³â, ôîëüêëîðí³ çàïèñè, ëèñòóâàííÿ. Ó ôîòîãàëåðå¿ ïðåäñòàâëåíî ôîòî Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ¿¿ ðîäè÷³â òà çíàéîìèõ, ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ. Äîïîì³æí³ ñòàòò³ ïðèñâÿ÷åí³ ¿¿ á³îãðàô³¿, îòî÷åííþ, àíàë³çó ¿¿ òâîð³â.
Website Hosthttps://l-ukrainka.name
Server Softwarenginx/1.10.3 (Ubuntu)
Median Page Load Time0.477 seconds
Number of Sites Linking In198

DNS Resource Records

NameTypeData
@SOAns1.1domain.name. zharkikh.i.com.ua. 2015101001 7200 7200 172800 7200
🇮🇪 @A79.125.23.245
@NSns1.1domain.name
@NSns2.1domain.name
@NSns3.1domain.name
@NSns4.1domain.name
@ represents the DNS zone origin l-ukrainka.name as often found in BIND zone files

Traffic Summary

Global Traffic RankEstimated Monthly VisitorsEstimated Monthly Pageviews
364,939122,000243,000

Traffic Statistics by Country

CountryTraffic RankPageviewsVisitors
🇺🇦 Ukraine8,46828.5%34.5%
🇳🇱 Netherlands21,94422.2%18.2%
🇩🇪 Germany85,97119.7%14.2%
🇷🇴 Romania27,0045.9%8.4%
🇺🇸 United States456,08310.1%6.8%
Other Countries13.4%17.4%

Websites with Similar Names

l-uke.com
l-ukiyo-e.com
l-ukk.com
l-ukr.com
l-ukraine.com
l-uks.ee
l-ulivo-rosso.com
l-ulivo.com
l-ultima-erede-di-shakespeare.com
l-um.com

See also: Alexa Top Sites Rank 364901 - 365000