What Is My IP:
🇺🇸 52.203.18.65

Surva.org

Domain Summary

Domain Namesurva
Global Traffic Rank2,144,206 ▴16,758,071
Estimated Visitors480 / Day
Estimated Page Impressions1,000 / Day
Domain Creation Date
Domain Age
IP Address
  • 91.196.124.79
Web Server Location🇧🇬 Bulgaria
Updated:

Frequently Asked Questions (FAQ)

When was Surva.org registered?

Surva.org was registered 6615 days ago on Tuesday, December 16, 2003.

When has Surva.org expired?

This domain has expired 771 days ago on Monday, December 16, 2019.

When was the WHOIS for Surva.org last updated?

The WHOIS entry was last updated 1147 days ago on Wednesday, December 5, 2018.

What are Surva.org's nameservers?

DNS for Surva.org is provided by the nameservers ns25.superhosting.bg and ns26.superhosting.bg.

Who is the registrar for the Surva.org domain?

The domain has been registered at eNom, Inc. You can visit the registrar's website at http://www.enom.com. The registrar's WHOIS server can be reached at whois.enom.com.

What is the traffic rank for Surva.org?

Surva.org ranks 2,144,206 globally on Alexa.

How many people visit Surva.org each day?

Surva.org receives approximately 480 visitors and 1,000 page impressions per day.

What IP address does Surva.org resolve to?

Surva.org resolves to the IPv4 address 91.196.124.79.

In what country are Surva.org servers located in?

Surva.org has servers located in Bulgaria.

What webserver software does Surva.org use?

Surva.org is powered by "Apache" webserver.

Domain WHOIS Record

Domain Namesurva.org
Domain Extensionorg
Top-Level Domain (TLD).org
TLD TypeGeneric Top-Level Domain (gTLD)
RegistrareNom, Inc.
Registrar WHOIS Serverwhois.enom.com
Registrar URLhttp://www.enom.com Visit http://www.enom.com
Domain Updated Date
Domain Creation Date
Domain Expiry Date
Domain Status
  • clienttransferprohibited
Nameservers
  • ns25.superhosting.bg
  • ns26.superhosting.bg
DNSSECunsigned
.org Sponsoring OrganisationPublic Interest Registry (PIR)
.org WHOIS Serverwhois.pir.org
.org Registry URLhttp://www.pir.org Visit http://www.pir.org

IP Address and Server Location

🇧🇬 Bulgaria

LocationBulgaria
Latitude42.7000 / 42°42′0″ N
Longitude23.3333 / 23°19′59″ E
TimezoneEurope/Sofia
Local Time
IPv4 Addresses
  • 91.196.124.79

Website and Web Server Information

Website Titlewww.Surva.org
Website DescriptionÌåæäóíàðîäíèÿò ôåñòèâàë íà ìàñêàðàäíèòå èãðè Ñóðâà â Ïåðíèê e íàé-àâòîðèòåòíàòà â Áúëãàðèÿ è íà Áàëêàíèòå èçÿâà íà òðàäèöèîííè íàðîäíè èãðè è îáè÷àè ñ ìàñêè.
Website Keywordsìåæäóíàðîäåí, äåñòèíàöèÿ, ìå÷êàðíèöà, ôåñòèâàëíà, åâðîïåéñêà
Website Hosthttps://surva.org
Server SoftwareApache
Median Page Load Time0.411 seconds
Website LanguageEnglish (en)
Number of Sites Linking In65

DNS Resource Records

NameTypeData
@SOAns25.superhosting.bg. sales.nexbrod.com. 2018070100 3600 600 2419200 3600
🇧🇬 @A91.196.124.79
@MX0 surva.org
@NSns25.superhosting.bg
@NSns26.superhosting.bg
@ represents the DNS zone origin surva.org as often found in BIND zone files

Traffic Summary

Global Traffic RankEstimated Monthly VisitorsEstimated Monthly Pageviews
2,144,20614,70031,000

Websites with Similar Names

surv5savr.site
surv7.com
surv9463.icu
surva-bg.com
surva.net
surva.xyz
survaa.com
survaana.com
survaay2.top
survaceandlinks.com